İhale Türü : Açık İhale  
Başlangıç Tarihi ve Saati : 21.09.2017 - 08:00
Bitiş Tarihi ve Saati : 05.10.2017 - 11:00
İhale Konusu : 33 KALEM DİŞ TIBBİ SARF MALZEME ALIMI İŞİ  
İhale Yeri : ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU  
İhale Durumu : Yapılacak 
İhale Detayı ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İHALE İLANI DİŞ TIBBİ SARF VE İLAÇ ALIMI (33 KALEM ) AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-ÇANKIRI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TIBBİ SARF VE İLAÇ ALIMI (33 KALEM ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/441426 1-İdarenin a) Adresi : AKSU MAH. HÜRRİYET CADDESİ NO: 16 18200 // ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI b) Telefon ve faks numarası : 3762130033 - 3762130035 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@cankiriadsm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 33 KALEM ADSM İÇİN DİŞ TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AMBARI c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanıp , sözleşme süresince Bakanlığımızın azami stok uygulamaları çerçevesinde İdarenin talebi üzerine verilecek siparişlerin tamamı 15 (onbeş ) gün içerisinde ve mesai saatleri içinde ilgili sarf ilaç depolarına indirilerek depo görevlilerine teslim edilecektir. Sözleşme süresince peyder pey alım yapılacaktır . 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 05.10.2017 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: 1-İsteklilerce teklif verilecek her kalem için Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01.05.2008 tarih ve 2008/36-15167 sayılı Genelgesi gereği cihaz kayıt sistemine ( TİTUBB ) kayıtlı olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB ‘da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir ulusal bilgi bankası internet sitesinden alınmış ilaç ve tıbbi cihaz tanımlama formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır. TİTUBB ‘na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. ( TİTUBB Kaydı bulunmayanlar için gerekçeli belge konacaktır.) NOT : ÜTS 'ye aktarım süreci tamamlanmamış ve TİTUBB sisteminde kayıtlı olan ürünler için bayilik işlemlerine , sistemin dış sorgulamalara kapatılmasına kadar devam edebilecektir. 2-İsteklilerce , teklif edilen ürünün etiket ve marka adı , UBB barkod no'su , firma ve / veya bayi tanımlayıcı numaraları numaraları ile ithal veya yerli malı olduğu birim fiyat teklif mektubu cetvelinde veya ayrı bir liste olarak teklifleri ile birlikte verilecektir. 3-Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim , Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir . ( YERLİ MALI BELGELERİ ÜZERİNDE HANGİ KALEMLERE AİT OLDUĞU BELİRTİLECEKTİR. ) 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 1. Numune veya katalog üzerinden değerlendirilecektir. Numunesi veya kataloğu olmayan ürün değerlendirmeye alınmayacaktır. 2-Getirilen numunelere sıra numarası verilmiş ve de listelenmiş olmalıdır. Eğer numunelere numara verilmemiş ve de listelenmemiş ise bu teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Eğer ürünler için broşür verilmiş ise broşürler de sayfa halinde ve numaralandırılmış olmalıdır. Aksi takdirde teklifler dikkate alınmayacaktır. 3-Numuneler bir liste ile ihale saatine kadar imza karşılığı Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Ambarına teslim edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ (İHALE DÖKÜMAN BEDELİ HALK BANKASI ÇANKIRI ŞUBESİNDEKİ TR 160001 2009 6460 0005 000043 NOLU HESABA YATIRILACAKTIR. ) adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhaleye Ait Dosyalar
1 33 KALEM İHALE İLANI.docx 33 KALEM İHALE İLANI.docx
GERİ DÖN