İhale Türü : Açık İhale  
Başlangıç Tarihi ve Saati : 17.10.2017 - 09:00
Bitiş Tarihi ve Saati : 07.11.2017 - 11:00
İhale Konusu : 10 KALEM TIBBİ CİHAZ VE GÖRÜNTÜLEME MALZEME ALIMI  
İhale Yeri : ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SATIN ALMA BİRİMİ  
İhale Durumu : Yapılacak 
İhale Detayı DİŞ TIBBİ VE GÖRÜNTÜLEME TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-ÇANKIRI SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TIBBİ VE GÖRÜNTÜLEME TIBBİ CİHAZ MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2017/491450 1-İdarenin a) Adresi : AKSU MAH. HÜRRİYET CADDESİ NO: 16 18200 // ÇANKIRI MERKEZ/ÇANKIRI b) Telefon ve faks numarası : 3762130033 - 3762130035 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@cankiriadsm.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu malın a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 KALEM DİŞ TIBBİ VE GÖRÜNTÜLEME TIBBİ CİHAZ MAL ALIMI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Teslim yeri : ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ -DEPO TESLİMİ c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP 30 GÜN İÇİNDE 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : AKSU MAH. ÖĞRETMENLER SOK. NO: 11 / 18200 /ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati : 07.11.2017 - 11:00 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı çerçevesinde üreticiler karar verdiğinden Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu ile ilgili beyanı esas alınacak olup, bu beyan teklifle beraber sunulacaktır. İsteklilerce, teklif edilen ürünün etiket ve marka adı ,UBB barkod no 'su, firma ve/veya bayi tanımlayıcı numaraları ile ithal veya yerli malı olduğu birim fiyat teklif mektubu cetvelinde veya ayrı bir liste olarak teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.(Yerli malı belgeleri üzerinde hangi kalemlere ait olduğu belirtilecektir.) Sağlık Bakanlığı’nın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri (90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC sayılı AB Direktiflerine uygun olarak) kapsamına girip UBB’na kayıtlı ürünler için UBB barkod numarası olmalıdır. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına girmeyen ürünler için firmaların beyanı gerekmektedir. Ancak firmalar teklif ettikleri tıbbi cihaz kapsamına girmeyen ürünler için CE belgesi, Kalite belgeleri ve Standartla ilgili belgeleri ihale teklif dosyasına koyacaklardır. NOT : ÜTS 'ye aktarım süreci tamamlanmamış ve TİTUBB sisteminde kayıtlı olan ürünler için bayilik işlemlerine , sistemin dış sorgulamalara kapatılmasına kadar devam edebilecektir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ TIBBİ CİHAZ SATIŞ BELGESİ 4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler: 1- Firmalar teklif edecekleri cihaz/cihazlar için en az 10 yıl sureyle geçerli, döviz bazındaki yedek parça fiyat listesi sunacaklardır. İstekliler teklif ettikleri cihazın yedek parçası olmaması halinde bu durumu tekliflerinde belirteceklerdir. Cihaz başına olmak üzere yedek parça, aksesuar ve ömürlü parçalar (tüp ve sarf malzeme gibi fiyatlar da dahil) için teklif edilen toplam fiyatlar rayiç fiyatlara uygun olacak ve bu bedeller (Yedek parça, aksesuar, ömürlü parçalar, tüp-sarf malzeme fiyatları dahil) toplamı cihaz bedelinin %200 ünü geçmeyecektir. Teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. İstekli tarafından bu listede sehven veya kasten belirtilmeyen yedek ve/veya ömürlü parçalar ücretsiz değiştirilecektir. 2-Teklif veren firmalar cihaz bedelinin % 3’ünü geçmemek üzere döviz bazındaki yedek parça hariç periyodik bakım bedellerini vereceklerdir. Cihaz bedelinin (% 3 ünü geçmemek üzere) yüzdesi şeklinde belirtilen periyodik bakım belgeleri de kabul edilecek olup bu durumda teklif edilen cihaz bedeli ihale günü geçerli olan döviz kuruna çevrilerek (Döviz kuruna çevrilmiş halinin yüzdesi baz alınarak) hesaplama yapılacaktır. İstekliler teklif ettikleri cihazın periyodik bakım gerektirmemesi halinde de bu durumu tekliflerinde belirteceklerdir. Ayrıca teklif veren isteklinin distribütör veya üretici firma olmaması halinde bu belgenin/belgelerin distribütör veya üretici firma onaylı halleri de muayene aşamasında sunulacaktır. 3 -Firmalar yıllık %95 uptime garantisi vereceklerdir. Arızalı süre %5 downtime süresini geçerse, geçen süre garanti süresinden sayılmayacaktır. Arızalı geçen her gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak uygulanacaktır 4.3.3. 4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İsteklinin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tevsik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilir. 4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler, teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla tıbbi ve teknik bilgilerin yer aldığı orjinal dokümanları ile teklif ettiği ürüne ait Türkçe kataloglarını, Teknik Şartnameye Cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğrafları ihale dosyasında vereceklerdir. Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firma teklifleri ret edilecektir.Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ -ÇANKIRI HALK BANKASI ŞUBESİ -IBAN : TR 16 0001 2009 6460 0005 000043 adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKSU MAH. ÖĞRETMENLER SOK. NO: 11 / 18200 /ÇANKIRI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhaleye Ait Dosyalar
1 DİŞ TIBBİ VE GÖRÜNTÜLEME TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR-10 KALEM CİHAZ  İHALE İLANI.docx DİŞ TIBBİ VE GÖRÜNTÜLEME TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR-10 KALEM CİHAZ İHALE İLANI.docx
GERİ DÖN